28 september 2018 | Dossier: Personeel

Nieuwe cao voor dierenspeciaalzaken

Dierenspeciaalzaken, aquariumspeciaalzaken en hengelsportspeciaalzaken hebben een nieuwe cao die weer helemaal bij deze tijd past. De nieuwe cao loopt tot juli 2019.

Cao

De eerdere aanpassingen in het Wettelijk Minimumloon hebben tot gevolg gehad dat het loongebouw van de Dibevo-cao onevenwichtig is geworden. Aan de ene kant zijn de jeugdlonen ingehaald door het wettelijk minimumloon en aan de andere kant ontstonden er niet uit te leggen gaten in het loongebouw. Een zeer onwenselijke situatie, juist omdat een cao bij moet dragen aan een evenwichtig beloningsbeleid. Daarbij hebben werkgevers aangegeven het belangrijk te vinden om niet verrast te worden door onevenwichtige groeistuipen in het loongebouw. Of erger, terugwerkende kracht in de loonafspraken.

Nieuwe afspraken

Binnen deze kaders zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Met ingang van 1 december 2018, wordt het bruto maandloon, voor de vakvolwassen werknemer van 22 jaar en ouder, naar rato van het dienstverband verhoogd met € 40,- bruto.
  • Met ingang van 1 december 2018 geldt er een nieuw loongebouw waar werknemers op in moeten worden geschaald.
  • De werknemer die boven het schaalloon zit valt buiten de inschaling.
  • De totale loonstijging bedraagt niet meer dan 3%.
  • Voor werknemers jonger dan 22 jaar geldt vanaf 1 december 2018 het wettelijk minimumloon, zoals dat ook voor groep 1 geldt.
  • Bovenop het loongebouw zijn twee periodieken geplaatst. Door middel van het toepassen van de voorgestelde beoordelingssystematiek is er bij een positieve beoordeling extra salarisgroei mogelijk. Bij onvoldoende beoordeling bevriezing van de periodiek. Bij een tweede onvoldoende beoordeling wordt het uitloopschaalbedrag met een periodiek verlaagd, maar niet lager dan het eindschaalbedrag.
  • Als een werknemer het eindschaalbedrag heeft bereikt stopt de automatische toekenning van functiejaren.
  • Het opleidingsbudget wordt verhoogd met €50,- per jaar
  • Met ingang van 1 juli 2019 stijgen de schaalbedragen van de loonschalen jaarlijks op 1 juli met een percentage dat voor 1/3de deel bestaat uit de procentuele stijging van de CBS-consumentprijsindex, voor 1/3de deel uit de procentuele stijging van de CBS-prijzenindex bedrijfstak Detailhandel (niet in auto’s) en voor 1/3de deel de procentuele salarisstijging als resultaat van de onderhandelingen tussen cao partijen.
  • Voor de werknemer waarvan het loon hoger is dan de van toepassing zijnde loonschaal voor zijn functie, geldt dat de loonsverhoging slechts wordt doorberekend over het deel van zijn loon dat valt binnen de van toepassing zijnde loonschaal voor zijn functie. De verhoging van de lonen geldt niet voor werknemers tot 22 jaar en werknemers vanaf 22 jaar die in Groep I zijn ingedeeld.

Met deze afspraken ligt er een pakket maatregelen op tafel die tegemoetkomt aan de wensen van werkgevers. De teksten zijn gereed en de cao is aangeboden aan de minister met het verzoek deze algemeen verbindend te verklaren. Gedetailleerdere informatie volgt op een later moment.