12 augustus 2011 | Dossier:

Veilig omgaan met gassen in zeecontainers

containers transport over zee

Jaarlijks komen in Nederland miljoenen zeecontainers met goederen aan. Tijdens het openen en lossen van deze containers kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen. Om de risico’s voor medewerkers van bedrijven die in aanraking komen met deze gassen zoveel mogelijk te minimaliseren, heeft het Platform Gassen in Containers (PGIC) een stappenplan opgesteld zodat veilig kan worden omgegaan met deze gassen.

Dagelijks komt een groot aantal bedrijven in aanraking met zeecontainers. Dit zijn bijvoorbeeld distributiebedrijven, detailhandel, warehouses, transportbedrijven, productiebedrijven etc. In deze containers kunnen gassen zitten die kunstmatig zijn toegevoegd om er voor te zorgen dat de lading tijdens transport goed bewaard blijft en dat eventuele ongewenste micro-organismen worden gedood. Daarnaast kunnen gassen ook het gevolg zijn van bepaalde stoffen die zijn gebruikt bij de fabricage van het product en/of de verpakking.

Protocol veilig omgaan containergassen

Om de eventuele gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te verkleinen, heeft het PGIC een protocol ontwikkeld dat medewerkers een handvat geeft voor het veilig omgaan met gassen in zeecontainers. Het stappenplan bestaat uit een beleidsmatig en een operationeel proces. Het beleidsmatige proces geeft aan hoe een bedrijf een beleid kan vormgeven om veilig om te gaan met gassen in zeecontainers. Het operationele proces leidt tot het ‘veilig’ openen en betreden van de zeecontainers. Hierdoor wordt het risico op verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie tot een minimum gereduceerd.

Vervolgstappen

Het stappenplan is beschikbaar op www.pgic.nl en op de website van Gezond Transport, http://www.gezondtransport.nl/gegastecontainers. Het protocol is direct toepasbaar voor bedrijven. Gezond Transport beheert het protocol namens het Platform Gassen in Containers. Twee partijen uit het PGIC (TLN en FNV Bondgenoten) gaan dit stappenplan op korte termijn ook in de vorm van een Arbocatalogus aanbieden aan de Arbeidsinspectie. Daarmee wordt het protocol de norm voor veilig omgaan met gevaarlijke gassen in zeecontainers.