28 maart 2017 | Dossier: Wet- en regelgeving

Besluit Positieflijst 2015 vernietigd

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het verbod op niet te houden dieren op de Positieflijst 2015 vernietigd. Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit had hier bezwaar aangetekend. In deze uitspraak ging het om het verbod (dat gold vanaf 2015) op het houden van blafherten (Muntiacus) en spiesherten (Mazama).

Muntjak

Niet onafhankelijk

Het College heeft in zijn uitspraak duidelijk aangegeven dat adviezen die ten grondslag liggen aan regelgeving moeten voldoen aan de eisen van professionaliteit, onafhankelijkheid en transparantie. De adviezen voor de Positieflijst voor zoogdieren zijn uitgebracht door belanghebbenden (Positieflijst Expert Commissie). Daarmee was het advies niet onafhankelijk. Daarom mag de staatssecretaris zich niet op deze adviezen baseren. Dat de adviezen gecontroleerd zijn door de Positieflijst Advies Commissie kon de staatssecretaris op geen enkele wijze onderbouwen, temeer daar de PAC aangeeft dat de beoordeling steeksproefsgewijs is uitgevoerd. Dit argument is daarom door het CBb verworpen. Het college heeft hiermee een belangrijk ijkpunt vastgesteld voor de kwaliteit van regelgeving.

Beoordelingen voldoen niet

Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven zijn de beoordelingen door de PEC – bestaande uit het excerpt, de argumentenkaart en het beoordelingsformulier – onvoldoende transparant en verifieerbaar. Het college acht hiervoor relevant dat het excerpt uitsluitend uit de context gehaalde citaten vermeldt uit (wetenschappelijke) literatuur.

Uitspraak

Een citaat uit de uitspraak:
“Gelet op het vorenstaande is het College van oordeel dat de beoordelingen door het PEC en het advies van de PAC niet op voldoende zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen, zodat zij niet aan het primaire besluit ten grondslag gelegd had mogen worden. Het primaire besluit is naar het oordeel van het College dan ook onzorgvuldig voorbereid. Dit gebrek is in de bezwaarschriftprocedure niet hersteld. Daardoor ontbeert het bestreden besluit tevens een deugdelijke motivering.”

Wat zijn de gevolgen?

De genoemde bezwaren gelden in belangrijke mate ook voor de positieflijst zoals deze in 2017 is gepubliceerd. De consequentie van deze uitspraak kan dus heel goed zijn dat de positieflijst zoals deze in januari 2017 is gepubliceerd, wordt teruggetrokken, of – als dat niet gebeurt – dat deze door de rechter zal worden vernietigd.