De omgeving van Dibevo

Overlegorganen

Om al haar doelen te bereiken voert Dibevo regelmatig overleg met:

 • het ministerie van Economische Zaken (EZ);
 • het ministerie van Infrastructuur en Milieu;
 • het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
 • het ministerie van Financiën;
 • de Europese Commissie;
 • de Bond tot Bescherming van Honden;
 • de Dierenbescherming;
 • de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA);
 • de Koninklijke MKB Nederland;
 • de VNO/NCW;
 • de KLM;
 • de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG);
 • Sportvisserij Nederland;
 • Tuinbranche Nederland;
 • de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD);
 • de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland;
 • het Bureau Registratie Diergeneesmiddelen;
 • de Autoriteit Diergeneesmiddelen;
 • Hogeschool Van Hall Larenstein;
 • Groenhorst College (Stichting Aeres Groep);
 • HAS;
 • WUR;
 • Faculteit Diergeneeskunde Utrecht;
 • AOC Oost;
 • Terra MBO;
 • Yuverta.

Dibevo is vanuit het bedrijfsleven dé gesprekspartner voor politieke beleidsmakers:

 • leden van de Tweede en Eerste Kamer;
 • colleges van burgemeester en wethouders;
 • bewindspersonen;
 • europarlementariërs;
 • eurocommissarissen.

Dibevo participeert in:

 • het HKI (Huisdier Kennis Instituut);
 • (het presidium van) de Nationale Winkelraad (NWR);
 • de Raad voor Dierenaangelegenheden;
 • het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) als bestuurder en administratievoerder;
 • de Federatie Nederlandse Diervoederketen;
 • het Agrarisch Import Platform;
 • het Voorzittersoverleg van de Koninklijke MKB Nederland;
 • het Bedrijfslevenoverleg diergeneesmiddelen en de daarvan afgeleide klankbordgroep;
 • het bestuur van de European Pet Organisation (EPO);
 • de Ornamental Fish International (OFI) als lid en administratievoerder;
 • de Algemene Belangenvereniging voor het HuisdiertoiletteerBedrijf (ABHB) als verenigingsvoerder;
 • nationale en internationale commissies en fora op het gebied van dierenwelzijn.