De omgeving van Dibevo

Overlegorganen

Om al haar doelen te bereiken voert Dibevo regelmatig overleg met:

 • ministerie van Landbouw, Natuur en Milieu;
 • ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
 • ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
 • ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
 • Europese Commissie;
 • Koninklijke Hondenbescherming;
 • Dierenbescherming;
 • Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA);
 • Koninklijke MKB Nederland;
 • VNO/NCW;
 • KLM;
 • Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG);
 • Sportvisserij Nederland;
 • Tuinbranche Nederland;
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD);
 • Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland;
 • Bureau Registratie Diergeneesmiddelen;
 • Autoriteit Diergeneesmiddelen;
 • Hogescholen waaronder Van Hall Larenstein, Aeres en HAS;
 • Wageningen University & Research (WUR);
 • Faculteit Diergeneeskunde Utrecht;
 • Overige onderwijsinstellingen binnen het groene domein.

Dibevo is vanuit het bedrijfsleven dé gesprekspartner voor politieke beleidsmakers:

 • leden van de Tweede en Eerste Kamer;
 • colleges van burgemeester en wethouders;
 • bewindspersonen;
 • Europarlementariërs;
 • Eurocommissarissen.

Dibevo participeert in:

 • HKI (Huisdier Kennis Instituut);
 • (het presidium van) de Nationale Winkelraad (NWR);
 • Commissie Europese MKB;
 • Raad voor Dierenaangelegenheden;
 • Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) als bestuurder en administratievoerder;
 • Federatie Nederlandse Diervoederketen;
 • Agrarisch Import Platform;
 • Voorzittersoverleg van de Koninklijke MKB Nederland;
 • Directeurenoverleg van de Koninklijke MKB Nederland;
 • vereniging Pensioenbelangen BPF-D;
 • sociaal fonds SFDN;
 • Bedrijfslevenoverleg diergeneesmiddelen en de daarvan afgeleide klankbordgroep;
 • bestuur van de European Pet Organisation (EPO);
 • Ornamental Fish International (OFI) als lid en administratievoerder;
 • Algemene Belangenvereniging voor het HuisdiertoiletteerBedrijf (ABHB);
 • nationale en internationale commissies en fora op het gebied van dierenwelzijn;
 • Lokaal Retail Belang;
 • Retail Insiders;
 • Marktsegment Voeding, Gastvrijheid en Groen.