Missie en standpunt

Standpunt van Dibevo over dieren in de dierenspeciaalzaak

Missie

De missie van Dibevo is:

  • de leidende betrouwbare brancheorganisatie te zijn die pal staat voor de belangen van de gehele gezelschapsdierenbranche in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder;
  • het verantwoord handelen in en met gezelschapsdieren te waarborgen;
  • zich sterk te maken voor het welzijn van gezelschapsdieren.

Standpunt: verkoop gezelschapsdieren aan consumenten

Dibevo hecht bijzonder veel waarde aan een verantwoorde verkoop van gezelschapsdieren in de meest brede zin. Daarbij nadrukkelijk op het standpunt staand dat wanneer op goede wijze aan houderijvoorschriften voldaan kan worden, in beginsel ieder dier gehouden kan worden. Daarom staat de brancheorganisatie op het standpunt dat de verkoop van dieren thuishoort in de handen van huisdierprofessionals. Een verantwoorde verkoop van gezelschapsdieren voorkomt dat de handel zich verplaatst naar achterafschuurtjes waar geen enkele controle is op de vakbekwaamheid of voorlichting. Ook is Dibevo van mening dat de huisdierprofessional een grote bijdrage kan leveren aan het geven van een tweede kans aan dieren die in een opvang terecht zijn gekomen.

Kopen bij professionals
Dé plek voor het kopen van een hond of kat is het asiel of een hobbyfokker waar je een nestje kunt bekijken. De verkoop van andere diergroepen – terrariumdieren, aquariumvissen, tropische vogels, en konijnen en knaagdieren – hoort thuis bij de huisdierenspecialist. Het woord zegt het al: een bedrijf dat gespecialiseerd is in deze dieren. Daarmee wordt voorkomen dat deze groep dieren in de illegaliteit verdwijnen. Wat dat voor het dier zelf betekent, laat zich raden. Professionals zullen graag samenwerken met dieropvangen om eraan bij te dragen dat de dieren die zich daar bevinden weer een goed onderdak krijgen.

Level playing field
Bij dit alles dient de huisdierprofessional zich te houden aan de regels zoals genoemd in het Besluit houders van dieren zoals dat in 2015 is verschenen. Level playing field is daarbij van het grootste belang. Het kán niet zo zijn dat professionele bedrijven moeten voldoen aan regels die dan weer niet gelden voor activiteiten die door particulieren zogenaamd hobbymatig worden verricht maar regelrechte concurrentie vormen. Hierbij valt te denken aan de verkoop van zelf gefokte of opgevangen gemakkelijk te houden dieren zoals cavia’s, konijnen, hamsters, parkieten, zebravinken, aquariumvissen en hagedissen (uiteraard niet aan de kweek en verkoop van heel kleine aantallen uitsluitend door specialisten te houden diersoorten). Maar ook het tijdelijk opvangen van huisdieren in vakantietijd. Regelmatig lijkt hier én de eis tot het hebben van aantoonbare vakkennis en een inrichting die voldoet aan de wettelijke eisen, met de voeten getreden te worden.

Dierbaar-keurmerk
Uiteraard worden er strakke eisen gesteld aan de bedrijven die van Dibevo het Dierbaar-keurmerk ontvangen. Dibevo staat daarbij open voor aanvullingen indien deze verbeteringen betekenen. Suggesties hiervoor zijn bij Dibevo aan te leveren. Een onafhankelijke commissie van deskundigen onder leiding van een dierwetenschapper van de Wageningen Universiteit zal deze suggesties vervolgens toetsen.

Standpunt: verkoop gezelschapsdieren door groothandels en im- en exportbedrijven

Nederlanders weten veel van hun dieren en zorgen er goed voor. Zo goed zelfs dat zij van veel bijzondere soorten nageslacht krijgen in aantallen die groter zijn dan de eigen of nationale behoefte. Deze dieren worden gekocht door groothandelaren/exporteurs. Dibevo is van mening dat de groothandel en export van gezelschapsdieren uitsluitend kan plaatsvinden door gespecialiseerde en deskundige bedrijven.

Standpunt: import van gezelschapsdieren door importbedrijven

Er worden ook gezelschapsdieren in Nederland geïmporteerd. Naast kleine zoogdieren en herpeten betreft dat vooral zoet- en zoutwatersiervissen. Deze import kan alleen maar plaatsvinden door gespecialiseerde en deskundige bedrijven met grote aandacht voor zowel dierenwelzijn als soortbescherming. Dibevo is een voorstander van deze manier van import die met maximale garanties veel soorten voor de handel – en in het verlengde daarvan de houder – beschikbaar maakt.

Standpunt: aantoonbare vakkennis

Dibevo vindt het vanzelfsprekend dat bij verkoop ook een gedegen en aantoonbare vakkennis hoort. Sterker nog: de overheid is dat helemaal met ons eens en heeft dit inmiddels in regelgeving vastgelegd. Dibevo heeft zich jaren ingezet voor deze wettelijke maatregel. Simpelweg omdat wij van mening zijn dat het welzijn van dieren in ons werkgebied – het handelskanaal dus – het beste af is als de handel op controleerbare wijze plaatsvindt. Eventuele misstanden komen op deze manier snel aan het licht zodat er meteen maatregelen te treffen zijn. Op die manier komen ondernemingen die wél goed met hun dieren omgaan, niet in een kwaad daglicht te staan.

Standpunt: voedselbank voor huisdieren

Hoe sympathiek we het idee ook vinden; Dibevo kan geen voedselbankinitiatieven faciliteren of ondersteunen. Een brancheorganisatie is het wettelijk niet toegestaan om zich in sturende zin te mengen in het economische verkeer. De Autoriteit Consument en Markt controleert daar scherp op. Het gratis uitdelen van dierenvoeding – de basis van een voedselbank voor dieren – beïnvloedt het economische proces. Uitgedeelde voeding kan immers elders niet meer verkocht worden.

Maar dit alles staat niet in de weg dat initiatiefnemers zich rechtstreeks tot de diervoederfabrikanten of -groothandel wenden voor het verkrijgen van restpartijen om deze uit te delen. In dat geval ligt de verantwoordelijkheid niet meer bij Dibevo. Fabrikanten of groothandels kunnen op basis van zakelijke afweging namelijk vrijelijk besluiten wat zij met hun voorraden doen.

Standpunt: chippen van huisdieren

Dibevo is van mening dat chippen een uitstekende methode kan zijn om weggelopen of ontsnapte dieren weer te herenigen met hun eigenaar. Daarnaast kan chippen ook helpen om illegale handel beter in beeld te krijgen. De oorsprong van een dier kan dan worden vastgesteld. De kosten van het chippen zijn beperkt in vergelijking met de normale kosten van het houden van een dier. De kosten zouden daarom nooit een reden mogen zijn om niet te chippen. Het inbrengen van een chip is voor grotere huisdieren een beperkte ingreep.

Algemene chipplicht
Essentieel onderdeel van chippen is de registratie. Een hond met een chip die niet geregistreerd is, kun je immers nog niet herenigen met de eigenaar. Dibevo acht dit belang zodanig groot dat zij deze keuze niet volledig over wil laten aan de individuele houder. Dibevo is daarom een voorstander van een  algemene chipplicht voor die huisdieren die regelmatig los buiten rondlopen of op een andere manier een groot ontsnappingsrisico kennen. Dat wil zeggen zeker van hond en kat en mogelijk ook voor de fret.

Eisen aan chips en databases
Dibevo is er verder voorstander van dat er van overheidswege eisen gesteld worden aan de gebruikte chips en aan de databases waarin de chipgegevens worden opgeslagen. Onderdelen van deze eisen dienen tenminste te zijn:

  1. De chip moet gegarandeerd uniek zijn (bijvoorbeeld voldoen aan de ISO norm).
  2. De privacygevoelige gegevens in de database mogen uitsluitend toegankelijk zijn voor erkende professionals.
  3. Alle Europese databases moeten eenvoudig met één zoekopdracht doorzocht kunnen worden. Hierbij moet in ieder geval vindbaar zijn in welke database de betreffende chip geregistreerd is.

Standpunt: genetische modificatie

Dibevo is van mening dat wetenschappelijk onderzoek met dieren, ook als daarbij dierwelzijnsrisico’s bestaan, onder voorwaarden toelaatbaar moet zijn en blijven. Voor de afweging kan gebruikgemaakt worden van het afwegingskader dierproeven (gepubliceerd in het Dibevo-Vakblad).

Met betrekking tot het produceren of gebruiken van genetisch gemodificeerde organismen louter ten behoeve van uiterlijk gewenste (of gewilde) kenmerken is Dibevo van mening dat ook het gezelschapsdier een intrinsieke waarde en eigenheid heeft en dat het aanpassen hiervan niet wenselijk is. Dit geldt voor genetisch gemodificeerde organismen, maar ook voor kweek en selectie voor zover dat risico’s voor welzijn en gezondheid met zich meebrengt.

Standpunt: diergeneesmiddelen en milieu

Dibevo vindt het belangrijk dat een consumenten de juiste voorlichting krijgen over het effect van diergeneesmiddelen op het milieu. Om negatieve effecten op het milieu te voorkomen, moeten huisdiereigenaren het advies krijgen om ontlasting van de hond altijd op te ruimen en weg te gooien bij het restafval. Ook uitgekamde haren van een hond horen bij het restval. Achterlaten in de natuur is geen goed idee. Ook een hond laten zwemmen die net ontvlooid is, is af te raden. In het artikel ‘Medicijnen en het milieu’ van Dibevo-dierenarts Stijn Peters wordt dit verder toegelicht.