23 juni 2017 | Dossier: Wet- en regelgeving

Invoering positieflijst 2017 uitgesteld

De positieflijst zoals deze in januari 2017 is gepubliceerd en op 1 juli 2017 in zou gaan, wordt met een halfjaar uitgesteld. Aanleiding is een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de totstandkoming van de lijst.

Gerbil

In de komende maanden wordt daarom een nieuwe beoordeling gemaakt welke huisdieren in Nederland gehouden kunnen worden. Het streven is om in het najaar met een nieuwe lijst te komen die begin volgend jaar kan worden vastgesteld. Dit heeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Nu de lijst later ingevoerd wordt, blijft voorlopig de positieflijst uit 2015 van kracht. Hierop staan ongeveer 100 zoogdieren die geschikt zijn om als huisdier gehouden te worden.

Wetenschappelijke beoordeling

In maart 2017 heeft het CBb een uitspraak gedaan over de manier waarop de positieflijst tot stand is gekomen. Destijds is gekozen voor een nieuwe werkwijze waarbij stakeholders in een vroeg stadium werden betrokken bij de wetenschappelijke beoordeling van diersoorten. Op die manier kon gebruik worden gemaakt van de kennis en expertise van de stakeholders. Ook was het bedoeld om meer draagvlak te krijgen. Deze aanpak was vooraf juridisch getoetst. Het CBb heeft echter geoordeeld dat de stakeholders (Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit, Dibevo, Stichting AAP en Dierenbescherming) niet onafhankelijk zijn en daarom niet betrokken mochten zijn bij de wetenschappelijke beoordeling. Het CBb heeft daarom een streep gehaald door deze aanpak.

Halfjaar vertraging

De staatssecretaris heeft de uitspraak bestudeerd en bekeken of het mogelijk was om de voorgenomen positieflijst van 2017 alsnog in werking te laten treden. Dat bleek niet mogelijk. Omdat een nieuwe beoordeling van diersoorten noodzakelijk is, zal de invoering van de positieflijst ongeveer een half jaar vertraging oplopen. De nieuwe wetenschappelijke beoordeling zal in de komende maanden plaatsvinden zonder betrokkenheid van de stakeholders. Een groep (internationale) experts wordt geraadpleegd voor de beoordelingscriteria. De betrokken partijen zullen vervolgens in de gelegenheid worden gesteld worden om te reageren.

Waarom de positieflijst 2015 toch van kracht blijft

Waarom blijft de positieflijst 2015 toch van kracht, terwijl hij door het CBb is vernietigd, zul je je afvragen. Dat zit zo: de manier van totstandkoming van de positieflijst werd bekritiseerd om het gegeven dat het blafhert (Muntiacus) en het spieshert (Mazama) niet op de lijst waren geplaatst. De rechter heeft uitsluitend dat gedaan wat van hem gevraagd werd; namelijk het vernietigen van het besluit om Mazama en Munitacus niet op de positieflijst te plaatsen. De rest van de lijst bestaat nog, maar heeft geen rechtsgevolgen.