13 oktober 2017 | Dossier: Bedrijfsvoering,

MKB-voorzitter Van Straalen: ‘Regeerakkoord toont goed oog voor praktijk mkb’

Dibevo ziet veel van haar eigen agenda terug in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet, zoals door MKB-voorzitter Michaël van Straalen verwoord. Dibevo heeft in diverse MKB-vergaderingen geijverd voor lastenvermindering, vereenvoudiging van regels rondom ziekte van personeel en het terugdraaien van een deel van de nieuwe ontslagwetgeving. Ook wordt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine bedrijven aangepakt. Dit is een te zware last voor de ondernemer in de huisdierenbranche.

Michael van Straalen - Voorzitter MKB-Nederland

MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen constateert dat het kabinet in het regeerakkoord “terecht veel aandacht heeft” voor het midden- en kleinbedrijf. “Dat is nog niet eerder zo sterk het geval geweest.” Blij is hij met de komst van de MKB-toets, waarvoor hij precies een jaar geleden een sterk pleidooi hield. De MKB-toets moet ervoor gaan zorgen dat wet- en regelgeving veel beter gaan aansluiten bij en uitvoerbaar zijn in de praktijk van kleine en middelgrote bedrijven. “Het wordt wel eens vergeten, maar 99 procent van het bedrijfsleven ís mkb.”

Regeerakkoord bereiktLoondoorbetaling bij ziekte aangepast

De voorzitter van MKB-Nederland noemt het verstandig dat het kabinet een scheiding maakt tussen groot en klein (tot 25 werknemers) in de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. “De lasten en risico’s daarvan drukken immers veel zwaarder in kleine bedrijven dan in grote. Het is goed dat het kabinet dat ook inziet.” De plannen zijn een flinke stap in de goede richting, te meer omdat zij ook voorzien in de overgang van een aantal re-integratieverplichtingen van de ondernemer naar het UWV. “De plannen moeten wel daadwerkelijk leiden tot lagere lasten en minder risico’s.”

Nieuwe ontslaggrond

Van Straalen heeft steeds bepleit dat het werkgeverschap weer aantrekkelijker moet worden. Het kabinet geeft ook hieraan gehoor. Ronduit positief is hij over de verlichtingen voor mkb-ondernemers bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en bedrijfsbeëindiging en de nieuwe ontslaggrond, de cumulatiegrond. Daarmee kunnen mkb-ondernemers veel beter uit de voeten. “Dat is een versoepeling, maar daaraan hangt echter wel een prijskaartje van maximaal 1,5 keer de huidige transitievergoeding. Veel ondernemers zullen dit niet meteen als een verlichting voelen, tenzij ze de zekerheid krijgen dat ze dan ook echt afscheid van iemand kunnen nemen.”

Kritisch op btw-verhoging

De koopkracht neemt door aanzienlijke lastenverlichting toe en dat is goed nieuws voor de binnenlandse economie. Kritisch is Van Straalen op het voorstel om het lage btw-tarief te verhogen. “Dat raakt juist sectoren die zwaar te lijden hebben gehad van de crisis en vaak net weer overeind krabbelen.”

Goed nieuws is de lastenverlichting voor het mkb via de vennootschaps- en inkomstenbelasting. Dat geldt ook voor het extra budget voor innovatie in het mkb en het feit dat aanbestedingsprocedures mkb-vriendelijker worden gemaakt. “Ik kijk met veel vertrouwen uit naar de samenwerking met aanstaande kabinet”, aldus Van Straalen. “Diverse punten vragen nog wel om nadere uitwerking. We zijn graag bereid om dat samen met het kabinet op te pakken.”

Op de website van MKB Nederland tref je alle relevantie informatie aan over het regeerakkoord. Nieuwe ontwikkelingen komen hier ook op te staan.