13 februari 2014 | Dossier:

Modernisering Ziektewet: wat zijn de gevolgen voor werkgevers?

Modernisering Ziektewet 2014 - Wet BeZaVa

Sinds 1 januari van dit jaar is de nieuwe Wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters) van kracht, beter bekend als Modernisering Ziektewet. Het doel hiervan is het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid van werknemers die vanuit een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet terecht komen. Voor jou als werkgever heeft dit tot gevolg dat je met hogere kosten van Ziektewet en WGA te maken kunt krijgen.

Oude situatie

Tot 31 december kregen zieke uitzendkrachten en zieke werknemers met een arbeidscontract voor bepaalde tijd dat afloopt tijdens de ziekteverzuimperiode, geen loon meer van de voormalige werkgever. Deze ex-werknemers ontvingen een ziektewetuitkering van UWV. De ziektewetuitkering en daaropvolgende WGA-uitkering werden gefinancierd uit het sectorfonds. Een werkgever werd daardoor niet één op één geconfronteerd met de premielasten ZW en WGA. Dat is per 1 januari veranderd.

Nieuwe sitiuatie

Door de invoering van de BeZaVa worden ook de ZW- en WGA-lasten van flexwerkers die ziek uit dienst zijn gegaan, individueel doorberekend aan middelgrote- en grote werkgevers. Voor kleine organisaties verandert er het minst: zij blijven een sectorpremie betalen. Middelgrote bedrijven betalen voortaan een gewogen gemiddelde tussen sectorale- en individuele premie en grote bedrijven een volledig individuele premie.

Bapaling in arbeidsoveenkomst

Als een werknemer ziek uit dienst gaat en als deze ziekmelding en re-integratie jou (als ex-werkgever) wordt aangerekend, is het belangrijk dat je je realiseert dat er geen formele (arbeids)verhouding meer bestaat, en je op het verdere proces vrijwel geen invloed meer kunt uitoefenen.

Op dit ogenblik adviseren wij je dan ook om een bepaling in de arbeidsovereenkomst of het huishoudelijk reglement op te nemen, waarin je als werkgever een aantal afspraken maakt met werknemers.

Dibevo-leden kunnen een tekstvoorstel voor deze bepaling opvragen.