20 september 2023 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Een eerste reactie van Dibevo op Prinsjesdag

In aanloop naar Prinsjesdag heeft Dibevo alle ontwikkelingen op de voet gevolgd. Het kabinet is gevallen en dat betekent dat eerst bepaald moet worden welke onderwerpen nog wel en welke niet controversieel verklaard worden. Dat besluit is op 12 september genomen. Daarmee is duidelijk waar de komende tijd niet op ingezet zal worden. En dat geeft ons weer meer duidelijkheid waar wij vanuit Dibevo aan moeten werken.

Prinsjesdag

Wat ook vaststaat is dat het onzekere tijden blijven voor de bevolking en ondernemers. We zien het overal in het nieuws. De termen ‘armoedebestrijding’ en ‘bestaanszekerheid’ voeren de boventoon. Alleen het geld voor extra uitgaven is er eigenlijk niet. En dus is de vrees dat de lasten voor het bedrijfsleven de komende tijd zullen stijgen.

Inflatie beteugelen

Waar de overheid  eerst aan moet werken is rust”, zegt Dibevo-secretaris Henk van Houwelingen. “Dibevo heeft al in een vroeg stadium aangegeven dat de eerste prioriteit moet zijn om de inflatie te beteugelen en niet – omdat het nu vooral kiezers trekt – roepen om verhoging van het wettelijk minimumloon en extra geld vrij te maken voor de daaraan gekoppelde uitkeringen en toeslagen. Dat is echt het paard achter de wagen spannen. We zien gelukkig onder hoogleraren en ook enkele politici al dat kritische opmerkingen worden gemaakt over de risico’s van het verder verhogen van de overheidsuitgaven.”

Economische motor draaiende houden

De Nederlandse economie krimpt als één van de weinige EU-landen. Bovendien loopt de industriële productie al zeven maanden op rij terug, vallen investeringen, die nodig zijn voor economische groei en verduurzaming, stil en hebben we te maken met hardnekkige inflatie.

Tegelijkertijd staat de winstgevendheid van veel bedrijven onder druk door de opeenstapeling van kosten. Daarom is het belangrijk dat het demissionaire kabinet nu niet weer in de politieke paniekstand schiet en de lasten voor ondernemers nog verder verhoogt, maar meer kijkt naar de lange termijn en wat nodig is om onze economische motor draaiende te houden.

Tering naar de nering

Dibevo roept op dat in de aanloop naar de verkiezingen vooral politieke zelfbeheersing belangrijk is. Ondernemers hebben nu de wind in de zeilen nodig en meer ruimte om zelf oplossingen te vinden. Het zou onverstandig zijn nu alsnog maatregelen te nemen die tot nieuwe beperkingen of lastenverhogingen leiden. Het is verstandiger de almaar uitdijende herverdelingsuitgaven in de begroting en de almaar oplopende collectieve uitgaven in te dammen. Anders gezegd, ook de overheid en zal met de overheidsfinanciën de tering naar de nering moeten zetten.

Prinsjesdagnieuwsbrief

Samen met MKB Nederland is een eerste analyse opgezet. Deze analyse zal de komende tijd verder worden aangescherpt en vormt de basis van de inzet van het bedrijfsleven.