2 april 2024 | Dossier: Personeel,

Percentage cao-loonsverhoging bekend (5%)

In de cao is een jaarlijkse loonsverhoging afgesproken die op 1 januari 2024 in had moeten gaan. Die loonsverhoging wordt bepaald aan de hand van een vastgestelde formule, die bestaat uit drie onderdelen. Zodra deze onderdelen definitief zijn vastgesteld door het CBS, kunnen wij ze gebruiken in de berekening. In het geval de indexen nog niet vastgesteld zijn, dan worden deze zoals bekend op 1 april van het jaar van de loonstijging vastgesteld. En dat is dit jaar voor het eerst het geval.

Loonsverhoging

De drie onderdelen

De formule om de loonsverhoging te bepalen bestaat uit 3 onderdelen: de afgeleide consumentenprijsindex (CPI), de omzet detailhandel non-food, en een deel onderhandeling. De percentages van deze 3 onderdelen worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 3. De uitkomst is dan het percentage waarmee de salarissen worden aangepast.

  • De afgeleide consumentenprijsindex (CPI) is 3,0%
  • De uitkomst van de onderhandeling is 6%
  • De omzet detailhandel non-food is 3,5% vastgesteld per 1 april 2024

Deze 3 percentages bij elkaar opgeteld en gedeeld door 3 levert een percentage van 4,17% loonsverhoging op. 

Gezien de vraagstukken rond bestaanszekerheid en de ontwikkeling in het wettelijk minimumloon is afgesproken om de lonen met ingang van 1 januari 2024 met 5% te verhogen. 

De loontabel in het cao-boekje is dus niet meer juist en wordt vervangen door onderstaande tabel.

loontabel-1-jan-2024

Wanneer een werknemer een salaris ontvangt dat hoger is dan het cao-loon, is het goed om te weten dat de loonsverhoging alleen hoeft te worden toegepast over het deel van het loon dat binnen het loongebouw valt. In artikel 6, lid 5 van de cao staat daarover het volgende:

Voor de werknemer waarvan het loon hoger is dan de van toepassing zijnde loonschaal voor zijn functie geldt dat de loonsverhoging slechts wordt doorberekend over het deel van zijn loon dat valt binnen de van toepassing zijnde loonschaal voor zijn functie.

Werkgevers die onder verwijzing naar artikel 6 lid 8 de werknemer per 1 januari 2024 vooruitlopend op dit resultaat al een loonsverhoging hebben gegeven, kunnen nu definitief vaststellen of daarop nog een correctie plaats moet plaatsvinden.