24 oktober 2017 | Dossier: Personeel

Personeel in dienst? Dan krijg je hier zeker mee te maken [blog]

Sinds 1 juli 2017 is de Arbowet* aangepast. Het doel van die aanpassingen is om de werkgever en de arbodienstverlener dichter bij elkaar te brengen. Door deze gezamenlijke inspanning voorkom je dat werknemers (langdurig) uitvallen of krijg je ze weer op een goede en snelle manier aan het werk.

Bedrijfsarts

Wat verandert er?

Wil je precies weten wat er allemaal gaat veranderen per 1 juli, kijk dan op de website van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daar vind je een overzicht van alle wijzigingen. Ik ga nu alleen in op de wijzigingen waar de meeste Dibevo-leden mee te maken krijgen.

Om te beginnen is het verplicht om een overeenkomst te hebben met een arbodienstverlener. Die overeenkomst noemen ze het Basiscontract arbodienstverlening. Daarin worden de afspraken tussen de arbodienstverlener en de werkgever vastgelegd. Ook alle vernieuwde regels staan daarin. De vijf meest belangrijke zijn:

1. Open spreekuur

Iedere medewerker heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken, ook als die (nog) geen klachten heeft. De medewerker moet anoniem naar de bedrijfsarts kunnen.

2. Bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken

De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot iedere werkplek zodat hij zelf kan horen, zien en ervaren wat er op de werkplek gebeurt en leeft. Daarnaast kan hij rechtstreeks overleggen met de preventiemedewerker. In de meeste gevallen is dat de werkgever.

3. Second opinion

Werknemers krijgen de mogelijkheid om een second opinion te vragen bij de bedrijfsarts. Deze verwijst hem door naar een andere bedrijfsarts, die in het basiscontract is opgenomen. Staan er meerdere bedrijfsartsen in het contract, dan mag de werknemer kiezen welke hij wil raadplegen. De kosten worden betaald door de werkgever, tenzij de werknemer zelf kiest voor een bedrijfsarts die niet in het contract met de arbodienst of bedrijfsarts is opgenomen. De second opinion vervangt niet het deskundigenoordeel van het UWV. Deze verschillen op belangrijke punten van elkaar.

4. Verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts

In de nieuwe wet wordt de onafhankelijke, adviserende rol van de bedrijfsarts meer benadrukt.

5. Toezicht op arbodienst en bedrijfsartsen

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid mag werkgevers zonder Basiscontract arbodienstverlening beboeten. Ook arbodiensten of bedrijfsartsen kunnen sancties krijgen als ze de regelgeving niet (voldoende) naleven.

De positie van de preventiemedewerker wordt versterkt

Geen onderdeel van het basiscontract maar wel belangrijk is dat ieder bedrijf minstens één preventiemedewerker moet aanstellen. Een preventiemedewerker zorgt voor veilige en gezonde werkomstandigheden in een bedrijf. De preventiemedewerker wordt ook wel arbo-coördinator genoemd. Wat doet zo’n preventiemedewerker? De belangrijkste taken van de preventiemedewerker zijn:

  • De risico’s die werknemers lopen inventariseren en evalueren in een Risico Inventarisatie en Evaluatie (afgekort RI&E) en plan van aanpak;
  • Op basis van de kennis van de werkvloer adviseren over het beperken van risico’s;
  • Arbomaatregelen helpen uitvoeren.

Deze functie kan door een medewerker worden uitgevoerd, maar bij bedrijven met maximaal 25 werknemers mag de ondernemer ook zelf de rol van preventiemedewerker vervullen.

Dibevo ZorgPortaal

Door deze wetswijziging moet voor 1 juli 2018 alle arbocontracten opnieuw getekend worden. Maak je gebruik van het Dibevo ZorgPortaal dan kun je gerust zijn. Het Dibevo ZorgPortaal voldoet al aan de nieuwe eisen. In de maand december ontvang je van ons een op naam gesteld dienstverleningsdocument. Als lid van de Dibevo en deelnemer van het Dibevo ZorgPortaal voldoe je daarmee aan alle verplichtingen van de vernieuwde Arbowet en heb je de zorg voor gezond werken in jouw bedrijf goed geregeld.

Wil je meer weten over het Dibevo ZorgPortaal? Kijk dan op dibevozorgportaal.nl of neem contact op met Dibevo Risk op tel. 030-2848619 of risk@dibevo.nl.


Jolanda van der Weert - VSP RiskGastblogger: Jolanda van der Weert
Jolanda van der Weert verzorgt de communicatie voor Dibevo Risk. Ze staat voortdurend in contact met zowel ondernemers op de werkvloer als de Risk-adviseurs. Als gastblogger voor Dibevo geeft ze informatie, advies en tips om je onderneming zo veilig mogelijk te houden en je daarmee dus te behoeden voor ongelukken in kleine en grote hoeken.

 

*) Officieel is het de Arbeidsomstandighedenwet, maar in de volksmond spreken we over de Arbowet.