04 juni 2013 | Dossier:

Staatsbosbeheer stelt hondenuitlaatquotum

Hondenaantal beperkt in losloopgebieden

Staatsbosbeheer heeft besloten om in het Gelderse Hout en Zuigerplasbos in Flevoland het aantal honden per persoon te beperken. Wie in deze gebieden meer dan 3 honden tegelijk uitlaat, loopt de kans een boete van 90 euro te krijgen. In Nederland is het de eerste keer dat een dergelijke maatregel is genomen.

Klachten en incidenten

Het Gelderse Hout en het Zuigerplasbos zijn populaire gebieden waar veel mensen gebruik van maken, met of zonder hond. De beperking is ingesteld naar aanleiding van klachten en incidenten over grote groepen loslopende honden. Na de zomervakantie zijn er maximaal 3 honden per persoon toegestaan. Hondenuitlaatservices mogen na de zomer geen honden meer uitlaten in het gebied.

In gesprek

Staatsbosbeheer gaat in gesprek met de hondenuitlaatservices om afspraken te maken over het gebruik van de gebieden. Daarbij kijkt de natuurbeheerder naar de wensen van zowel de hondenuitlaatservices als de belangen van andere gebruikers, maar houdt zij ook rekening met mogelijke verstoring van het wild.

Staatsbosbeheer sluit niet uit dat ze ook maatregelen gaan treffen bij andere natuurgebieden. Door lopende afspraken met hondenuitlaatservices en natuurorganisaties zijn er op dit moment nog geen extra regels gesteld voor hondenlosloopgebieden op de Veluwe en Rotterdam.

Bebording

Bij de ingang van elk gebied staan toegangsborden met de daar geldende regels. Ook op de websites van de natuurgebieden is informatie te vinden over de toegankelijkheid. Ook voor honden.

Bron: Staatsbosbeheer