14 december 2023 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Wetswijzigingen in 2024: wat verandert er voor jou?

Zoals elk jaar worden er ook in 2024 wetswijzigingen doorgevoerd waar jij als ondernemer mee te maken gaat krijgen. In dit artikel geven we een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen die (waarschijnlijk) per 1 januari 2024 ingaan.

wetswijzigingen 2024
Invoering uniform uurloon 

Per 1 januari wordt het wettelijk minimum maandloon aangepast naar een wettelijk minimum uurloon en daarmee krijgt iedere werknemer die het wettelijk minimumloon verdient ook hetzelfde loon.

Minimumloon stijgt

In januari en juli stijgt het wettelijk minimumloon. Per januari 2024 stijgt het minimumloon met 3,75%. Daarmee komt het wettelijk minimum uurloon voor iemand van 21 jaar en ouder op €13,27
> Bekijk hier de jeugdschalen.

Pensioenopbouw vanaf 18 jaar

Vanaf 1 januari 2024 wordt de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw 18 jaar. Dat is op dit moment nog 21 jaar. Werkgevers die onder het Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel vallen, moeten ook voor jongere medewerkers pensioenpremie afdragen.

De nieuwe Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze nieuwe wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken. De wet bestaat uit verschillende onderdelen en heeft ook invloed op ondernemers. Bijvoorbeeld als het gaat om de bouw, vergunningen en zwerfafval. Hieronder 2 veranderingen.

 • Vergunningen aanvragen op één plek
  Er komt één loket voor vergunningen voor ondernemers en burgers. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een vergunning aan te vragen. De verandering moet ook zorgen voor snellere besluitvorming: binnen 8 weken (in plaats van 26 weken).

 • Zwerfafval opruimen rond het bedrijf
  Gemeenten moeten voor 2032 regels hebben opgesteld om zwerfafval tegen te gaan. Tot die tijd krijgen bedrijven de verplichting het zwerfafval in een straal van 25 meter rond het bedrijf op te ruimen. Hierbij gaat het om afval van producten die het bedrijf zelf verkoopt.

Sommige wijzigingen zijn definitief en gaan 1 januari 2024 in, andere wijzigingen moeten nog worden goedgekeurd en gepubliceerd in het Staatsblad, waarna ze pas in werking kunnen treden. Maar omdat de kans groot is dat de wijzigingen doorgevoerd gaan worden, nemen we ze al wel mee in dit artikel.

De Mkb-winstvrijstelling gaat omlaag

De mkb-winstvrijstelling is 14%. Op Prinsjesdag 2023 werd aangekondigd dat deze aftrekpost zou dalen naar 12,7%. Later heeft het kabinet dit nog eens besproken bij de behandeling van het Belastingplan en nu wordt het percentage omhoog bijgesteld naar 13,31%.
> Bekijk hier meer uitleg over de mkb-winstvrijstelling.

De zelfstandigenaftrek gaat omlaag

De zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd. Waar zelfstandigen in 2023 nog een bedrag van €5.030 van de winst mochten aftrekken, is dat voor 2024 nog maar €3.750.
> Lees hier meer over zelfstandigenaftrek.

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog

De reiskostenvergoeding steeg in 2023 naar 21 cent per kilometer en in 2024 stijgt de maximaal onbelaste reiskostenvergoeding naar 23 cent per kilometer.
> Lees hier meer over de onbelaste reiskostenvergoeding.

Vereenvoudiging belastingvrij ov-kaart aanbieden

Het wordt eenvoudiger om een ov-abonnement aan te bieden aan je werknemers. De huidige regeling wordt vervangen door één gerichte vrijstelling voor ov-abonnementen. Je hoeft ook geen loonheffing meer te betalen over de kaart. Voorwaarde is wel dat je werknemer de ov-kaart (deels) zakelijk gebruikt.

Veranderingen box 1

Voor 2024 is de schijfgrens in box 1 aangepast. Het tarief in schijf 1 wordt 36,97% en in schijf 2 wordt het tarief 49,50%.
> Meer uitleg over box 1.

Veranderingen box 2

Er komen twee schijven in box 2. Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang, zoals dat heet. De twee belastingtarieven zijn:

 • inkomsten tot € 67.000: 24,5%
 • inkomsten boven de € 67.000: 33%

Het huidige belastingtarief in box 2 is 26,90%. Deze verandering heeft bijvoorbeeld veel impact op de dividendbelasting.
> Meer over box 2.

Box 3 tarief naar 36%

Het belastingpercentage over vermogen in box 3 gaat in 2024 omhoog naar 36%. Dit percentage was in 2023 nog 32% en zou in eerste instantie stijgen naar 34%. De extra stijging maakt deel uit van de extra plannen bij het Belastingplan 2024.
> Meer uitleg over de stijging van het box 3 tarief.

Geen betalingskorting meer

Je krijgt geen betalingskorting meer als je een voorlopige aanslag van de inkomstenbelasting in één keer en voor de uiterste betaaldatum betaalt.

Geld op derdengeldenrekening minder belast

Vermogen dat op een derdengeldenrekening staat, wordt met terugwerkende kracht (in 2023) behandeld als banktegoed en niet meer als belegging. Dat betekent dat je in een ander belastingtarief komt. Dus niet meer 6,17% voor beleggingen, maar 0,36%.
> Meer uitleg over vermogen in box 3.

Energie-investeringsaftrek omlaag

De Energie-investeringsaftek (EIA) wordt verlengd tot en met 31 december 2028. Het tarief van aftrek gaat van 45,5% naar 40%.
> Meer uitleg over de EIA.

Verruiming herinvesteringsreserve

Ondernemers krijgen de mogelijkheid om in meer situaties de herinvesteringsreserve te gebruiken. Dat betekent dat een er meer mogelijkheden zijn belasting over de boekwinst uitstellen en de herinvesteringsreserve gebruiken voor een andere onderneming.
Meer uitleg over de herinvesteringsreserve.

Veranderingen BOR en DSR

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling aanmerkelijk belang (DSR) gaan op een aantal onderdelen veranderen. In de plannen staat dat de regelingen eenvoudiger, gerichter en beter uitvoerbaar moeten worden.

In het kort komt het erop neer dat beide regelingen alleen nog voor ondernemingsvermogen gaan gelden, en niet meer voor vermogen uit verhuur van bijvoorbeeld bedrijfspanden, huizen en akkers. Oorspronkelijk wilde men dit helemaal afschaffen en zijn wij blij dat een belangrijk deel van deze regeling toch behouden blijft.
> Meer uitleg over de BOR en DSR.

Maximumbedrag regeling excessief lenen verlaagd

Het bedrag dat je maximaal onbelast mag lenen van de eigen vennootschap wordt verlaagd van € 700.000 naar € 500.000. Het bedrag dat je boven de € 500.000 leent, wordt nu belast als inkomen in box 2.
> Meer uitleg over geld lenen van de eigen vennootschap.

Arbeidskorting omhoog

Voor werknemers die per jaar tot bijna € 40.000 verdienen, gaat de arbeidskorting omhoog. De maximale korting is € 115.
> Lees hier meer uitleg over arbeidskorting.

Nog een paar verwachte veranderingen
 • De STAP-subsidie stopt
 • Accijnsverlaging op brandstof wordt een jaar verlengd
 • Expats gaan stapsgewijs (in 5 jaar) belasting betalen over hun hele inkomen
 • De vrije ruimte binnen de WKR gaat in 2024 terug naar 1,92% (was tijdelijk 3,0% in 2023)
 • De AOW-leeftijd wordt in 2024 67 jaar. In 2023 was dat 66 jaar en 10 maanden
 • De vrijwilligersvergoeding stijgt naar € 2.100 per jaar en € 210 per maand