25 november 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering, Wet- en regelgeving,

Hoe moet je voorsorteren op zero emissie-zones in steden?

In Nederland zijn er al diverse steden met een zogeheten milieuzonering. Dibevo vindt milieu en een leefbare binnenstad van groot belang, maar het is onhandig en onwenselijk dat iedere gemeente andere regels hanteert. Er is dus een uniform kader nodig. Voor dat kader is nu een aanzet gegeven. Gemeenten krijgen vanaf 2025 de mogelijkheid om gebieden in te stellen waar op termijn alleen nog bestelbussen en vrachtwagens mogen rijden die geen uitlaatgassen uitstoten. Zo’n gebied heet dan een zero emissie-zone.

Zero emmissie zone

Ondernemers die in zo’n zone moeten zijn, hebben door een landelijke overgangsregeling de mogelijkheid over te stappen op een uitstootvrije bestelbus of vrachtwagen. Met deze overgangsregeling gaan de meest vervuilende bestelbussen en vrachtauto’s er het eerst uit.

Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft daar met diverse partijen uit onder andere de transportsector, ondernemersverenigingen en gemeenten een akkoord over bereikt. Voor de overstap naar een schone bestelbus of vrachtwagen zijn er fiscale voordelen en komen er subsidies beschikbaar.

Zones vanaf 2025

Steden kunnen vanaf 1 januari 2025 een zero emissie-zone invoeren. Voorwaarde is dat ze die minimaal 4 jaar van tevoren aankondigen. Nieuwe bestel- of vrachtwagens die na 2025 op kenteken gezet worden, moeten emissieloos rijden om in deze stadscentra te komen.

Ondernemers die in zo’n zone moeten zijn en die nog een fossiele bestelbus of vrachtwagen hebben,  krijgen – mede in het licht van de coronacrisis – wat langer de tijd. In 2027 eindigt de overgangsfase voor bestelauto’s en eind 2029 voor vrachtwagens. Daarmee wordt invulling gegeven aan de afspraak in het klimaatakkoord om in 2030 te zorgen voor 49% vermindering van de CO2-uitstoot.

Particulieren met een bestelbus of vrachtauto kunnen een ontheffing krijgen bij de gemeente. Dat geldt ook voor bepaalde categorieën voertuigen waarvoor nog geen goed emissieloos alternatief beschikbaar is.

“Goed dat alle betrokken partijen aandacht hebben voor de positie van ondernemers met eigen bestelauto’s. Met de overgangsregeling krijgen ondernemers ruimere mogelijkheden om een overstap beter te laten passen binnen de bedrijfsvoering, en dat is erg belangrijk”, aldus Henk van Houwelingen van Dibevo.

Klimaatakkoord

Ongeveer een kwart van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland komt van het verkeer. In steden is wegverkeer op veel plekken de belangrijkste bron van luchtvervuiling die mensen direct inademen.

In het klimaatakkoord is mede daarom afgesproken dat vanaf 2025 30 tot 40 grotere steden zero emissie-zones invoeren voor stadslogistiek. De invoering van deze zones is een belangrijke stap om het vervoer schoner te maken. Het kabinet wil dat er in 2050 alleen nog uitstootvrije voertuigen op de weg rijden.

Ondernemers tegemoetkomen

Het is dan wel belangrijk dat ondernemers tegemoet wordt gekomen in de aanschafkosten, die nu nog hoger uitpakken voor een emissieloos busje of vrachtwagen. Ondernemers kunnen daarom tussen 2021 en 2025 in aanmerking komen voor een subsidie.

Ook voor vrachtwagens zijn er subsidiemogelijkheden. Daarnaast zijn er fiscale regelingen die het investeren in een schone bedrijfswagen voordeliger maken. Samen met een ruimere overgangsregeling zou dit ondernemers voldoende mogelijkheden moeten bieden om op die nieuwe situatie voor te sorteren.

Welke steden?

Omdat wij er bovenop zitten, kunnen wij deze informatie snel met je delen, zodat je al rekening kunt houdenmet eventuele investeringen in rijdend materieel. Afgesproken is ook dat zodra er duidelijkheid over de gemeenten is die van start gaan, dit aan ons wordt gemeld.

Voor nu is de inschatting dat de vier grote gemeenten Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en mogelijk Tilburg de handschoen als eerste zullen oppakken. Van de overige gemeenten weten wij het nog niet. Dus houd scherp in de gaten of jouw gemeente hier concrete plannen voor maakt, want 4 jaar later mag je met je bus of vrachtwagen die zone niet meer in.

Mocht je hierbij op vragen of onvoorziene problemen stuiten, laat het dan aan ons weten.