04 maart 2019 | Dossier: Wet- en regelgeving

Compensatie transitie­vergoeding moet slapende dienstverbanden beëindigen

Vandaag is de Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd. Met deze regeling kunnen werkgevers vanaf 1 april 2020 een compensatie van de transitievergoeding aanvragen bij het UWV voor een langdurig arbeidsongeschikte werknemer die zij hebben moeten ontslaan vanaf 1 juli 2015. De regeling moet ervoor zorgen dat zogeheten slapende dienstverbanden kunnen worden beëindigd. Bij slapende dienstverbanden blijven langdurig zieke werknemers in dienst, maar ontvangen zij geen salaris.

Slapend dienstverband

In de gepubliceerde regeling staan voorwaarden vermeld waaraan de aanvraag voor compensatie moet voldoen. In deze regeling staan ook de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV en de termijnen waarbinnen UWV moet beslissen op een aanvraag. In de toelichting bij de regeling wordt daarnaast nog aandacht besteed aan welke informatie UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen.

Wanneer je als werkgever gebruik wilt maken van de compensatieregeling, adviseren wij om alle documenten te bewaren die zien op het einde van het dienstverband en de reden daarvan, de berekening en de betaling van de transitievergoeding.​

Welke gegevens heeft het UWV nodig?

Het UWV heeft het nodige aan gegevens nodig om een goede beoordeling te kunnen maken. In ieder geval zullen zij vragen om:

 • de arbeidsovereenkomst.
 • documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (indien niet van rechtswege), bijvoorbeeld:
  • toestemming van UWV voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden; of
  • beëindigingsovereenkomst die ziet op het met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (niet gesloten tijdens opzegverbod).
 • verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts. (Dit indien de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd ondanks toestemming UWV);
 • het tijdens ziekte betaalde loon (d.m.v. loonstroken);
 • gegevens berekening hoogte transitievergoeding;
 • bewijs betaling van de (transitie)vergoeding. (UWV vraagt bewijs van betaling gehele vergoeding)

Zorg dat het personeelsdossier in ieder geval de bovenstaande gegevens bevat. Dan ben je goed voorbereid om een complete aanvraag in te dienen, mocht dat nodig zijn.