27 oktober 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering, Wet- en regelgeving,

Time-out arrangement: tijdelijke stopregeling voor bedrijven

Het kabinet heeft de eerder aangekondige Time Out Arrangement (TOA) verder vormgegeven. Met de TOA kunnen ondernemers hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap brengen. Zodra de situatie weer verbetert, kunnen zij snel weer van start gaan. Op die manier hoeven bedrijven die in de kern gezond zijn geen faillissement aan te vragen.

TOA

Om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken, is een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis van belang. Hierbij helpt straks de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Dit is een ingewikkelde en vrij technische wet. Het TOA gaat ondernemers helpen bij het gebruik maken van deze wet en neemt knelpunten weg die zij daarbij tegenkomen.

Wat is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)?

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) helpt ondernemers om een akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen. Hierdoor worden schulden gesaneerd en faillissementen voorkomen.

De rechter kan straks een akkoord bevestigen (homologeren), waardoor schuldeisers (of aandeelhouders) die niet met het akkoord hebben ingestemd toch aan het akkoord worden gebonden. Voorwaarden zijn dat wordt voldaan aan de in de WHOA aan het akkoord gestelde eisen en dat er voldoende steun bestaat voor het akkoord. De WHOA treedt per 1 januari 2021 in werking

Wat kun je nu al doen als je je bedrijf (tijdelijk) wil stopzetten?

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de WHOA kunnen ondernemers gaan starten met de voorbereidingen. Bijvoorbeeld door al in overleg te treden met hun schuldeisers, het akkoord alvast uit te werken en voor te leggen aan schuldeisers (en aandeelhouders).

Als ondernemers hierbij de voorschriften van de WHOA over de inhoud van het akkoord, de stemming en het verslag over de stemming in acht nemen, kan dit direct na 1 januari 2021 voor bevestiging aan de rechter worden voorgelegd.

Meer informatie

Als onderdeel van het TOA is de Kamer van Koophandel met het programma ‘Zwaar weer’ gestart wat al bestaat uit doorverwijzing, advies en een routewijzer voor ondernemers in zwaar weer.

Dit wordt begin november uitgebreid met informatie over welke stappen ondernemers zelf al kunnen gaan zetten en hoe ze daarbij kunnen worden ondersteund. Vanaf januari zal de dienstverlening van de Kamer van Koophandel en het Ondernemersklankbord worden uitgebreid met extra WHOA-ondersteuning. Het gaat dan om advies, doorverwijzing en coaching.