1 juli 2022 | Dossier: Marktinformatie, Wet- en regelgeving,

Blijft categorie 3-materiaal beschikbaar als grondstof voor diervoeder?

Dibevo maakt zich zorgen over reststromen zoals dierlijke en plantaardige vetten, waaronder categorie 3-materiaal, wat voorheen gebruikt werd in diervoeder, maar door de huidige prijzen en slechte beschikbaarheid van energiebronnen steeds vaker verbrand worden voor energieopwekking van duurzame energie.

Energiebedrijven kunnen gemakkelijker duurzame energie opwekken uit dierlijke bijproducten dan uit bijv. voedsel- en voedergewassen. Aan voedsel- en voedergewassen worden namelijk minder voorwaarden gesteld voordat het 'duurzaam' mag worden genoemd. Ook levert energie uit dierlijke bijproducten een zeer hoge broeikasgas-besparing op in vergelijking met biobrandstoffen op basis van gewassen én levert het biodiesel van hoge kwaliteit. Energiebedrijven zien hier steeds meer de voordelen van in nu de EU Richtlijn Duurzame Energie brandstofleveranciers verplicht om een percentage (14%) duurzame brandstoffen te leveren.

Ook wordt er vanwege de situatie in Oekraïne gestreefd naar een breder aanbod van grondstoffen, waardoor de dierlijke vetten van categorie 3 extra onder druk komen te staan.

EU Richtlijn Duurzame Energie

Deze EU-wetgeving bevat een indicatieve lijst van op afval en residuen gebaseerde grondstoffen die EU-regeringen als in aanmerking komend moeten accepteren. Zo staan categorie 1 en 2 dierlijke vetten wel op die lijst, maar categorie 3 niet. Aangezien deze lijst nog aanpasbaar is, kan deze door de lidstaat worden uitgebreid.

Dibevo wil er op wijzen dat verbranden van categorie 3-materiaal voor energieopwekking volgens de ladder van Lansink (afvalhiërarchie) een laagwaardiger hergebruik is en daarom ook in de ogen van Dibevo onwenselijk. Het beleid van de overheid moet erop gericht zijn zo veel mogelijk afval de Ladder van Lansink te laten 'beklimmen', wat betekent dat er altijd gekeken moet worden of een bepaalde stap omhoog gerealiseerd kan worden. Pas wanneer dit niet het geval is zal een volgende, lagere stap in aanmerking komen. Zeker nu het kabinet als doel heeft de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te maken. 

Het gebruik van categorie 3-materiaal als energiedrager kan gevolgen hebben voor de prijs en de beschikbaarheid van deze essentiële grondstof. In samenwerking en andere partijen zoals NVG zal Dibevo deze kwestie de aankomende tijd duidelijk maken richting de Europese Commissie. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, laten we van ons horen.