1 december 2021 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Wetswijzigingen per 1 januari 2022: wat verandert er voor jou?

Zoals elk jaar worden er ook in 2022 wetswijzigingen doorgevoerd waar jij als ondernemer mee te maken gaat krijgen. In dit artikel geven we een overzicht van wetswijzigingen die (waarschijnlijk) per 1 januari 2022 ingaan.

Lagere Aof-premie voor kleine werkgevers

Vanaf 1 januari 2022 betalen mkb’ers een lagere premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De premie wordt gedifferentieerd, waardoor de kosten van arbeidsongeschiktheid bij werknemers voor deze kleine werkgevers lager zijn. Dit maakt kleine werkgevers minder kwetsbaar wanneer een van hun medewerkers ziek wordt.

Zelfstandigenaftrek wordt lager

Voldoe je als ondernemer voor de inkomstenbelasting aan het urencriterium, dan kom je in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. Dit bedrag mag je aftrekken van de winst, waardoor je minder belasting betaald. Het belastbaar bedrag wordt verlaagd van € 6.670 in 2021 naar € 6.310 in 2022. De overheid bouwt deze fiscale aftrekpost de komende jaren af met € 360 per jaar.

Wettelijk minimumloon omhoog

Per 1 januari 2022 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon.

Bijtelling omhoog voor nieuwe elektrische auto’s

De bijtelling van nieuwe, (volledig) elektrische auto’s gaat in 2022 omhoog van 12% naar 16%. Dit geldt voor auto’s met een catalogusprijs van maximaal € 35.000. Als de auto duurder is, betaal je over het meerdere 22% bijtelling. De komende jaren zal deze bijtelling opgetrokken worden naar het normale tarief.

Meer vrouwen in leidinggevende posities

Voor beursgenoteerde bedrijven geldt vanaf januari 2022 dat minstens 1 van de 3 leden van de raad van commissarissen een vrouw is. Verder moet je als beursgenoteerd bedrijf een plan maken om meer vrouwen in leidinggevende functies te krijgen en dit plan terugkoppelen aan de Sociaal-Economische Raad (SER).

Daarnaast staan er een aantal wetswijzigingen op stapel. Na goedkeuring van de Eerste Kamer en/of Tweede Kamer gaan ook onderstaande wetswijzigingen in. Deze zijn dus nog niet definitief en de ingangsdatum kan nog wijzigen.

Meer ruimte in de werkkostenregeling

Veel ondernemers maken gebruik van de werkkostenregeling (WKR). Deze regeling maakt het mogelijk om personeel onbelaste vergoedingen te geven. De zogenaamde vrije ruimte gaat voor de eerste € 400.000 van het betaalde loon per 1 januari van 1,7% naar 3% en gaat ook nog eens met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 januari 2021.

Thuiswerkkosten worden (deels) vrijgesteld

Door corona werken we veel meer thuis. Om tegemoet te komen aan de vergoeding van extra kosten daarvoor komt er per 1 januari een gerichte vrijstelling van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag. Deze vergoeding is bedoeld voor zaken als water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie en thee en toiletpapier. De werkgever hoeft hierover geen loonheffingen in te houden.

Inkomstenbelasting daalt licht

Voor ondernemers die inkomstenbelasting moeten betalen, zal deze belasting een beetje dalen. Het tarief voor de eerste schijf (voor inkomens tot € 69.398,-) daalt van 37,1% naar 37,07%. Voor ondernemers die in de AOW zitten daalt het tarief van van 19,2% naar 19,17%.

Verandering verliesverrekening vennootschapsbelasting

Je mag verliezen in je bv onbeperkt meenemen naar volgende boekjaren. Het zogenaamde ‘carry forward’. De voorwaarden voor 'carry back' blijven hetzelfde. Vanaf 2022 veranderen de regels voor ‘carry forward’: je mag verliezen via achterwaartse verliesrekening uit een jaar met de winst van het jaar ervoor verrekenen.

Maximale verrekening dividendbelasting met vpb

Vanaf 2022 kun je de betaalde dividendbelasting (voorheffingen) verrekenen tot het maximale bedrag. Hoe hoog het maximale bedrag is, hangt af van de verschuldigde vpb van dat jaar. Je mag namelijk niet meer aftrekken dan wat je aan vpb moet betalen. Maak je verlies dan kun je de voorheffing dus niet verrekenen.

Aanpassing 1e schijf vennootschapsbelasting

In 2022 wordt de eerste schijf van de vennootschapsbelasting (vpb) verhoogd van € 245.000 naar € 395.000. Dat betekent dat je over een groter deel van de winst het lage vpb-tarief (15%) betaalt. Het belastingtarief boven het drempelbedrag is net als in 2021 25%.

De Milieu Investeringsaftrek (MIA) gaat omhoog

Dit is een subsidieregeling voor ondernemers die willen investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Voor de verschillende bedrijfsmiddelen gaan de percentages omhoog. Daardoor wordt het aantrekkelijker om in meer duurzame bedrijfsmiddelen te investeren.

Minder CO2-uitstoot voor 100+ bedrijven

Bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten bijhouden hoeveel CO2-uitstoot wordt veroorzaakt bij de ritten van hun personeel (woon-werk en zakelijke ritten). Bij overschrijding van de norm moet een bedrijf binnen vier jaar de uitstoot terugdringen, bijvoorbeeld door te kiezen voor duurzamere vormen van vervoer.

DGA’s van start-ups mogen langer minimumloon krijgen

Deze nieuwe regeling is bedoeld om innovatieve start-ups te ondersteunen die geen of weinig winst maken. Via de gebruikelijkloonregeling is het mogelijk dat de directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) van deze start-ups een jaar langer het wettelijk toegestane minimumloon krijgen. Deze bedrijven hoeven dan geen marktconform salaris uit te keren, wat juist voor starters financiële ademruimte kan opleveren.

Vereenvoudiging WBSO

De Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO) geeft je de mogelijkheid om kosten van ontwikkeling en/of onderzoek te drukken. In 2022 wordt het eenvoudiger om verzoeken om afdrachtvermindering in te dienen. Daardoor kun je bijvoorbeeld al een aanvraag indienen voor de maand erop. Zo kun je eerder verwachte kosten opvoeren.

Geen rookruimtes meer

Bedrijven mogen per 1 januari geen rookruimten meer hebben voor hun personeel. Voor (semi-)publieke en openbare gebouwen gold deze maatregel al, maar nu dus ook voor bedrijven.