Positieflijst zoogdieren

De positieflijst (ook wel ‘huis- en hobbydierenlijst’ genoemd) is een lijst van dieren die als huisdier gehouden mogen worden of alleen onder bepaalde voorwaarden gehouden mogen worden.

Positieflijst (huisdierenlijst)

Huidige stand van zaken

Zoals in 2023 aangekondigd is onze regering helaas nog steeds van plan om de huis- en hobbydierenlijst in te voeren.

Tijdschema 

Ter visie in Europa: 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024 
Publicatie: 1 mei 2024 
Ingaan regeling: 1 juli 2024

Ontheffing

De regeling biedt een algemene ontheffing voor damherten en edelherten, deze mogen dus ondanks dat ze niet op de lijst staan wel door eenieder gehouden worden. Verder zijn er in de regeling uitsluitend vrijstellingen opgenomen voor dierenartsen, dierentuinen, opvangcentra, opslaghouders, t.b.v. dierproeven, het tijdelijk onder zich hebben voor export met een duur van maximaal vier dagen of zolang als nodig is om een certificaat te verkrijgen, dieren die worden gevangen in het kader van een noodsituatie met het oog op vervoer.

Overgangsrecht

Verder is er een beperkt overgangsrecht namelijk voor het houden van dieren die al in het bezit waren of al verwekt waren op het moment van ingaan van de regeling, mits daar verder niet mee gekweekt wordt. De vrijstelling geldt voor de dieren, die mogen dus nog wel worden overgedragen.

Als laatste geldt een algemene vrijstelling voor het houden van dieren als productiedier voor het damhert en het edelhert (vrijstelling geldt voor iedereen) en een specifieke vrijstelling voor het houden van dromedarissen als productiedier voor eenieder die op dit moment al dromedarissen als productiedier houdt.

Visie Dibevo

Ten eerste is dit voor onze branche natuurlijk een rampzalige lijst. Daarnaast wordt in onze ogen met deze lijst niet voldaan aan een aantal wettelijk noodzakelijke eisen. We noemen er een aantal:

  1. De noodzaak van een positieflijst is niet aangetoond. Wat Dibevo betreft is dit tweeledig. Ten eerste is niet aangetoond dat het welzijn van gezelschapsdieren structureel onder de maat is en ten tweede is niet aangetoond dat het welzijn van dieren die niet op de positieflijst staan, structureel meer is aangetast dan dat van soorten die er wel op staan. Feitelijk zien we meer welzijnsproblemen bij particulier gehouden konijnen dan bij particulier gehouden Russische dwerghamsters; om een willekeurig voorbeeld te geven.

  2. Er is geen onderzoek gedaan naar minder ingrijpende maatregelen zoals houderijvoorschriften. Dibevo denkt dat met houderijvoorschriften een betere borging van het dierwelzijn gegarandeerd wordt en dat dit ook geldt voor alle gehouden dieren.

  3. Een vinklijst ter beoordeling van soorten staat niet gelijk met wetenschappelijk onderzoek.

  4. De criteria zijn zo nu en dan discriminerend gebruikt. Dierziekten die alleen een risico zijn bij uit het wild afkomstige dieren zijn bij sommige soorten wel een reden tot niet-plaatsing op de lijst en bij andere soorten niet.

  5. De gebruikte criteria zijn niet geschikt om tot een beoordeling van het welzijnsrisico te komen. Een goed voorbeeld hiervan is het criterium ‘kan niet tegen het Nederlandse klimaat’. Het mag duidelijk zijn dat dat criterium voor soorten die standaard in huis gehouden worden, zoals de Russische dwerghamster, onzinnig is. Daarnaast blijkt ook uit de beoordelingen dat een score op minder criteria en of in minder klassen niet hoeft te betekenen dat een soort eenvoudiger (met minder risico’s voor het welzijn) gehouden kan worden.

    Een paar voorbeelden: de bunzing zou aanmerkelijk eenvoudiger (minder welzijnsrisico’s) te houden moeten zijn dan de Russische dwerghamster. De kans dat een Dibevo-lid ervaring heeft met het houden van een bunzing is waarschijnlijk verwaarloosbaar klein. Nog een voorbeeld: de ree heeft minder risico’s in de houderij dan de alpaca. Nu mag je die alpaca wel houden, want: gedomesticeerd, maar ook dat is een raar criterium, omdat domesticatie gevolgen heeft voor de beoordeelde risico’s. Domesticatie lijkt ingevoerd omdat anders koeien, paarden, varkens en een hoop hondenrassen ook niet op de positieflijst zouden komen. Dat ging zelfs het ministerie van LNV blijkbaar te ver.

    Naast bovengenoemde zijn er nog wel meer bezwaren tegen de lijst aan te voeren en dat zullen we ook zeker gaan doen, zie ook hieronder.