Cao voor dierenspeciaalzaken

De cao voor dierenspeciaalzaken, aquariumspeciaalzaken en hengelsportspeciaalzaken loopt tot en met 31 december 2024.

Cao dierenwinkels

Per 1 april 2024 is de cao voor dierenspeciaalzaken geëxpireerd zoals dat zo mooi heet. Na overleg met de vakbond is besloten om de cao ongewijzigd voort te zetten t/m 31 december 2024.

Door alle ontwikkelingen die er zijn geweest en nog gaan komen, is ervoor gekozen om even een pas op de plaats te maken en nog geen langlopende overeenkomsten af te sluiten. Zo kunnen we snel inspelen op eventuele extra loonkosten als gevolg van alle veranderingen. Wij zetten ze nog even op een rij.

De loonparagraaf

Tot 31 december volgt er dus geen loonsverhoging vanuit de cao. Wel is op 1 juli 2024 het wettelijke minimumuurloon met 3,1% omhoog gaan. Op rijksoverheid.nl vind je het volledige overzicht met onder andere de uurlonen en het minimumloon per leeftijd.

Als je onder de Dibevo-cao valt, dan zijn dit de nieuwe loontabellen per 1 juli 2024:

Reiskosten

Wij krijgen met regelmaat de vraag van leden hoe hoog de reiskostenvergoeding is. We weten dat veel werkgevers aan hun werknemers nu al een reiskostenvergoeding geven, ondanks dat er in de cao geen afspraken over zijn gemaakt. Dit doen zij om werknemers die wat verder van het werk wonen te ondersteunen in de kosten van het woon-werkverkeer en is het redelijk om per 1 juli 2023 een reiskostenvergoeding in te laten gaan.

Dit wel met de kanttekening dat het juist de bedoeling is om werknemers te helpen die verder weg wonen. Waarbij we ook in het kader van de gewenste vitaliteit (gezondheid) vinden dat werknemers die minder dan 10 kilometer van het werk wonen met de fiets zouden moeten komen. Vandaar het voorstel dat vanaf 10 kilometer enkele reis eventuele reiskosten zullen worden vergoed.

De hoogte van de vergoeding zal het maximale fiscale vrije bedrag zijn en die ligt op dit moment op 21 cent per kilometer.

Het opleidingsbudget

Er zijn afspraken gemaakt voor het vormen van een opleidingsbudget. De hoogte van het jaarlijkse bedrag wordt, mede vanwege de inflatie, verhoogd met 25 euro, zodat een fulltime werknemer per jaar maximaal 225 euro opbouwt. Een parttimer bouwt dit naar rato, maar met een minimum van 55 euro per jaar. Dit is geoormerkt geld dat binnen het bedrijf blijft en in overleg tussen werkgever en werknemer in kan worden gezet om medewerkers op te leiden.

Nieuw pensioencontract

Zoals jullie in de media al hebben kunnen lezen, heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe pensioenwet. En daar is best veel om te doen, omdat nog moet blijken welke gevolgen dit precies zal hebben. Als deze wet wordt/is aangenomen, dan zal de ombouw van het huidige stelsel naar een nieuw stelsel in gang worden gezet.

We hebben nog geen zicht op de financiële gevolgen, maar het uitgangspunt is dat dit kostenneutraal gedaan moet worden. Maar omdat we niet in de toekomst kunnen kijken, hebben wij opgeschreven dat als de hoogte van premie wijzigt of de verdeling van wat de werkgever bijdraagt, wij dit willen betrekken bij de cao-onderhandelingen.

Uitbreiding loongebouw

Omdat er steeds grotere winkels zijn en er leiding wordt gegeven aan een grote(re) groep werknemers of soms leiding wordt gegeven aan meerdere locaties, is er behoefte aan een extra loonlijn in het loongebouw. Populair gezegd plakken we aan het einde van het loongebouw volgens dezelfde systematiek er nog een extra functiegroep (extra loonschaal) tegenaan. En dat is bedoeld voor die werknemers die leiding geven aan meer dan 25 fte’s of op 3 of meer locaties.

Protocolafspraken

Tot slot hebben we nog vier protocolafspraken gemaakt.

1. Vitaliteit

We kennen nu een regeling dat oudere werknemers vanaf een bepaalde leeftijd 80% mogen werken tegen 90% van het loon en 90% pensioenopbouw. Maar er zijn ook nog andere regelingen, zoals extra verlof vanaf bepaalde leeftijd. Wij gaan het komende jaar onderzoeken of wij de verschillende elementen die nu al in de cao staan niet samen kunnen voegen tot een regeling voor duurzame inzetbaarheid.

2. WML

Zoals gezegd, we wachten verdere ontwikkelingen af om te kijken wat we er tegen die tijd mee moeten.

3. Flexibele arbeid

De SER heeft een middellangtermijn-advies gegeven met allerlei maatregelen om flexcontracten verder te beperken. Wij verwachten de komende periode een aantal veranderingen op dit vlak. Omdat dit nog onzeker is, hebben we dit als protocolafspraak opgenomen, zodat wij, als het nodig is, in ieder geval hierover afspraken kunnen maken.

4. Vervallen protocolafspraken

Er bestonden nog een paar ‘oude’ protocolafspraken. Zoals de wens van de vakbond om een 3e ww-jaar te regelen en een afspraak rond het Bedrijfstak pensioenfonds. Op beide onderdelen gaat niets meer gebeuren en dus kunnen deze afspraken worden geschrapt.

Cao-boekje met loonschalen

Cao-boekje met loonschalen

Download hier het boekje met de aangepaste cao-tekst en loonschalen. Het cao-boekje is uitsluitend verkrijgbaar als een digitaal pdf-bestand.

Download cao-boekje