Cao voor dierenspeciaalzaken

De meest recente cao voor dierenspeciaalzaken, aquariumspeciaalzaken en hengelsportspeciaalzaken is ingegaan op 1 juli 2019 en loopt tot 1 juli 2021.

Cao dierenwinkels

Bij de vorige cao werd een volledig nieuw loongebouw geïntroduceerd en werkgevers zijn nog volop bezig met de invulling en uitvoering van eerder gemaakte afspraken. Daarom is nu vooral ingezet op rust en een langere looptijd. Daarnaast is nu al zoveel mogelijk voorgesorteerd op wetswijzigingen die onder andere vanuit de Wet Arbeid in Balans op ons afkomen. En dat is gelukt, want de nieuwe cao gaat in op 1 juli 2019 en loopt tot 1 juli 2021, waarbij de volgende afspraken zijn gemaakt.

De loonsverhoging

In artikel 6 lid 6 van de cao staat o.a. dat 1/3e deel wordt bepaald door de onderhandelingen en 2/3e deel door de consumentenindex en de ‘bedrijvenindex’. Deze maatgevende indexen, gemeten over het vorige kalenderjaar (2018), bedragen respectievelijk 1,4% en 1,7%. De onderhandelingen bepalen een inbreng van 3,75%. Hierdoor wordt het loonstijgingspercentage 2,3%. (1,4% + 1,7% + 3,75% : 3 = 2,3%)

Er is voor gekozen om de lonen per 1 januari 2020 te verhogen met 2,3%. Over 2019 wordt geen structurele loonsverhoging gegeven, maar een eenmalige uitkering. Werknemers die in de maand december 2019 werkzaam zijn, ontvangen een eenmalige uitkering ter hoogte van 2,3% over het verdiende loon over de periode juli t/m december.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

In de cao staat nu ook dat de transitievergoeding – vanaf 2020 verschuldigd vanaf dag 1 – verrekend kan worden met het opleidingsbudget.

STAR-aanbeveling lage lonen

De aanbeveling van de Stichting van de Arbeid (STAR) om een loonlijn in de cao op te nemen ter hoogte van het wettelijk minimum met een maximum van 120% wordt ook overgenomen. Daarmee is er passende loonruimte om aan te sluiten bij instroom van arbeidsgehandicapten en de regelingen vanuit de overheid die daarbij van toepassing zijn.

AOW

De cao-tekst wordt aangepast op werken na het bereiken de AOW-leeftijd. De doorbetaling bij ziekte wordt teruggebracht naar de wettelijke bepaling, namelijk van 2 jaar naar maximaal 13 weken.

Alle arbeidscontracten eindigen standaard van rechtswege bij het bereiken van de AOW-leeftijd, zoals dat nu ook al is geregeld voor onbepaalde tijd contracten. Extra vakantiedagen, opleidingsbudget en duurzame inzetbaarheid-afspraken zijn na het bereiken van de AOW-leeftijd niet meer van toepassing.

Toegankelijkheid en leesbaarheid

De cao wordt, gedurende de looptijd, toegankelijker en beter leesbaar gemaakt, door de cao-artikelen in vragende vorm te formuleren en middels artikelen antwoord te geven op de vraag.

Naleving cao

Partijen hechten grote waarde aan naleving van de cao. Daarom wordt een eenvoudig meldsysteem opgezet, waarbij partijen melding kunnen doen over niet-naleving van de cao door werkgevers door tussenkomst van het sociaal fonds SFDN. Het fonds zal dan namens cao-partijen een onderzoek instellen. In de cao zal daarvoor een kort protocol conform de lijn van artikel 30, het behandelen van geschillen, worden opgenomen.

Protocol

In het 4e kwartaal van 2019 en het vierde kwartaal van 2020 zal een uitvraag worden gedaan naar de bekendheid met en het gebruik van het persoonlijk leerbudget, de loopbaanscan en de inzet van het functioneringsgesprek om deze onderwerpen te bespreken.

Cao boekje Dibevo
Cao-boekje met loonschalen

Download hier het boekje met de aangepaste cao-tekst en loonschalen. Het cao-boekje is uitsluitend verkrijgbaar als een digitaal pdf-bestand.

Download het cao-boekje